Přípojka a stavební úřad

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou považovány za jednoduché stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a nejsou vodním dílem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Tudíž ohledně veškeré administrativy je kompetentní pouze stavební úřad.

Přípojky lze povolit samostatně ve stavebním řízení nebo jsou součástí projektové dokumentace domu a jsou povoleny společně s nemovitostí.

Pro přípojky do 50 m délky postačuje pouze územní souhlas.

Navštivte provozovatele

Před zahájením všech kroků ze strany stavebníka (vlastníka nemovitosti), je vhodné navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace a předběžně dohodnout technické řešení napojení. Vhodné je kontaktovat za tímto účelem projektanta v oboru vodní hospodářství a nechat si zpracovat projektovou dokumentaci vodovodní resp. kanalizační přípojky.

Provozovatel vodovodu resp. kanalizace může mít k projektu přípojky připomínky, které je nutné zapracovat. Předem je vhodné si projít tzv. městské standardy příslušného provozovatele (pokud jsou k dispozici), kde jsou uvedeny konkrétní místní požadavky na provedení přípojky – projekt musí být zpracován v souladu s těmito standardy.

Na základě zpracované a provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace vodovodní resp. kanalizační přípojky je nutné získat územní rozhodnutí a stavební povolení (v závislosti na délce přípojky).

Stavební práce a montáž

Při realizaci přípojky se uskutečňují v podstatě vždy zemní a stavební práce a odborné montážní práce při instalaci potrubí. Výkopy a stavební práce (např. osazení šachty) je možné provést svépomocí, nebo je zadat odborné firmě. Vlastní napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci mohou provádět pouze pracovníci provozovatele či jím nasmlouvané odborné firmy.

Pokud provádíte výkopy svépomocí, v případě vodovodu je potřeba v místě napojení na řad vykopat jámu o půdorysu 1x1 m a do hloubky sahající 20 cm pod potrubí vodovodu.

Zde je nutné podotknout, že pro vodovody a kanalizace jsou zákonem stanovena ochranná pásma, v nichž lze provádět zemní práce pouze s písemným souhlasem provozovatele.

Po provedení montážních prací, avšak ještě před zasypáním potrubí, je potřeba provést u vodovodu tlakovou zkoušku, a u kanalizace zkoušku vodotěsnosti. Dále je nutné provést geodetické zaměření. Po zasypání výkopu se musí staveniště uvést do původního stavu, včetně dotčených chodníků a komunikací.

Napojení

Při realizaci vlastní přípojky je nutné dohodnout s provozovatelem napojení na vodovodní či kanalizační řad. V některých lokalitách vlastní napojení na řad provádí výhradně provozovatel, jinde napojení zajišťuje nasmlouvaná odborná firma. Pokud toto provádí třetí strana - odborná firma, je nutná účast zástupce provozovatele, aby nedošlo k přerušení dodávky vody a ohrožení kvality vody. Termín napojení si dohodněte s dostatečným předstihem na příslušném provoze u provozovatele vodovodu či kanalizace.

Stavebník (zájemce o připojení) hradí náklady na realizaci napojení přípojky na vodovod nebo na kanalizaci včetně odbočení (v případě vodovodu i s uzávěrem), které se ale po napojení přípojky stane součástí vodovodního resp. kanalizačního řadu a tedy i vlastnictvím vlastníka vodovodu. Vlastnictví ostatních částí přípojky je řešeno zvlášť.

Montáž vodoměru

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací, a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Vodoměr je obchodním měřidlem ve vztahu mezi odběratelem a provozovatelem vodovodu. Montáž vodoměru mohou provádět pouze odborní pracovníci pověřeni provozovatelem vodovodu.

Kolaudace a smlouva

Po napojení na vodovodní řad je osazen na přípojku vodoměr a odběrateli je zavedeno účtování vodného. Po napojení na kanalizaci je původci odpadních vod zavedeno účtování stočného. Vodné a stočné je účtováno již od okamžiku vlastního napojení a nezáleží na tom, zda již proběhla kolaudace vlastní přípojky. Přípojka musí být také na náklady stavebníka geodeticky zaměřena. Následně bude přípojka zkolaudována. Po ukončení všech prací vydá provozovatel vodovodu či kanalizace obvykle souhlasné stanovisko s užíváním přípojky.

Dodávka pitné vody a odvádění vod odpadních je vždy ošetřena smluvně, dojde tedy k uzavření smlouvy mezi stavebníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Máte studnu?

V souvislosti s připojením vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu je potřeba podotknout, že je nepřípustné spojovat vnitřní vodovod napojený na veřejnou vodovodní síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny).