Poplatek za odběr podzemí vody je předepsán zákonem o vodách, přičemž je dáno, v jakých případech je odběratel povinen měřit množství odebrané vody, odvádět poplatek a v jaké výši.

Povolení k odběru vody

Předem je třeba podotknout, že odběr vody podléhá povolení k nakládání s podzemními vodami, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad. Povolení k nakládání s vodami vydává úřad na základě žádosti. Osoba, jež je držitelem platného povolení k nakládání s vodami – tj. i k odběru podzemní vody ze studny na vlastním pozemku, je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.

Zmíněné povolení určuje v jakém rozsahu a pro jaký účel může oprávněná osoba (držitel povolení) odebírat vodu. Pro účely odvádění či neodvádění poplatku a jeho výše za odběr podzemní vody je důležité množství vody, které lze odebrat a je skutečně odebráno v průběhu kalendářního roku, resp. v průběhu jednoho kalendářního měsíce.

V případě, že v povolení je uvedena výše povoleného odběru větší než 6000 m3/rok, pak osoba oprávněná odebírat podzemní vodu, je povinna provádět měření skutečně odebraného množství vody a následně z tohoto skutečně odebraného množství vody zaplatit poplatek.

Poplatek u domovních studní

V případě domovních studní je povolený i skutečný odběr jistě vždy menší než uvedená rozhodující výše, tedy 6000 m3/rok. Toto množství totiž odpovídá spotřebě vody pro více než 100 obyvatel.

Z ustanovení zákona vyplývá, že v případě povoleného odběru není odběratel povinen provádět měření skutečně odebraného množství vody, ani odvádět poplatek za odběr podzemní vody, a to bez ohledu na účel odběru vody.

Zákon doslova uvádí, že poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Dále jsou vyjmenovány některé případy, kdy odběr podzemní vody není zpoplatněn vůbec, např. odběr k účelu získání tepelné energie.

Výše polatku

V případech, kdy skutečný odběr je vyšší než uvedená hodnota, je odběratel povinen odvádět poplatek ve výši 3 Kč za m3. Sazba je stanovena zákonem.