Zařízení zvané domovní čistírna odpadních vod, lidově řečeno domácí čistička, nachází uplatnění při čištění odpadních vod pocházejících i individuální zdrojů znečištění. Individuální zdroj v těchto případech znamená malého rozsahu (od 2 do 40 ekvivalentních obyvatel) a třeba i místně vzdálených od stokové sítě.

Domovní čistírny odpadních vod, též zvané čističky, se uplatňují v místech, kde není v dosahu kanalizace, popř. napojení nemovitosti na kanalizaci není z nějakého důvodu možné.

Žumpa je to bezodtoková nádrž určená k hromadění odpadních vod – splašků. Vyprazdňování žumpy probíhá periodicky avšak nepravidelně pomocí fekálního vozu, který nahromaděné splašky převáží do místa likvidace odpadních vod – obvykle na nejbližší čistírnu odpadních vod.