Žumpa je to bezodtoková nádrž určená k hromadění odpadních vod – splašků. Vyprazdňování žumpy probíhá periodicky avšak nepravidelně pomocí fekálního vozu, který nahromaděné splašky převáží do místa likvidace odpadních vod – obvykle na nejbližší čistírnu odpadních vod.

Provedení žumpy

Ačkoliv se jedná o velmi jednoduchá vodohospodářská zařízení, i na žumpy je kladeno několik technických požadavků. Žumpa má být vodotěsná a nesmí být vybavena žádným odtokem ani přelivem. Nesmí docházet k žádnému odtoku ani průsaku splašků mimo nádrž.

Žumpy bývají zhotoveny jako betonové či plastové podzemní nádrže různých půdorysných tvarů (u betonu obdélník). Jsou vybaveny hrdlem pro připojení přítokového odpadního potrubí z objektu a vstupním otvorem s bezpečným poklopem.

V žumpách se nepočítá s průběhem žádných čistících procesů, není nutné dávkovat žádnou chemii ani bakterie.

Náklady a uplatnění

Pořizovací náklady na provoz mohou být poměrně nízké (cca. 15-20 tis. Kč), avšak provozní náklady jsou naopak vyšší. Počítá se s vyvážením alespoň jednou měsíčně, přičemž jedna vyvážka přijde asi na 1000-1500 korun.

Žumpy jsou sice drahým řešením, co se týká provozu, avšak uplatňují se velmi často tam, kde není dostupná kanalizace, ani možnost výstavby septiku nebo domovní ČOV – např. z důvodu nemožnosti získat povolení k vypouštění odpadních vod. Žumpa musí být umístěna v terénu tak, aby byla dosažitelná pro fekální vůz (blízkost komunikace).

Povolení na žumpu

Žumpa není vodním dílem, a tudíž se ke zřízení nevyžaduje vodoprávní povolení. Rovněž není potřeba povolení k vypouštění odpadních vod, jelikož žumpa je zařízení bezodtokové. Majitel se však může setkat s kontrolou ohledně řádné likvidace splašků, proto se doporučuje archivovat doklady za vyvezení žumpy. Zřízení žumpy podléhá stavebnímu řízení.