Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, obecně je ctěna zásada, že každý odběratel má svoji vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka je potrubí spojující veřejnou vodovodní síť s vnitřním rozvodem nemovitosti.

Kde začíná přípojka

Co je to vodovodní přípojka, je definováno zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o VaK). Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Podle zmíněného zákona není vodovodní přípojka považována za vodní dílo.

Trasa vedení

Přípojka má být vedena nejkratší trasou směrem k nemovitosti a kolmo na veřejnou vodovodní síť, nesmějí na ní být žádné odbočky, celá trasa má být provedena z jednoho druhu trubního materiálu a o jedné světlosti (průměru).

Potrubí připojovacího potrubí se má ukládat s jednotným sklonem 0,3% a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu.

V případě, že po trase nastává křížení či souběh s jiným vedení, je nutné řídit se ustanovením ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zejména co se týče vzájemných vzdáleností potrubí. Místo, kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být spoj potrubí.

Hloubka uložení

Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Za nezámrznou hloubka pro uložení potrubí se považuje hloubka od 1,5 m (ve štěrkových a skalnatých zeminách), od 1,2 m (v hlinitých zeminách). Kamenné nebo betonové zpevnění povrchu se do krytí započítává pouze polovinou své tloušťky. V případě, že krytím potrubí nelze vyloučit zamrznutí (resp. i ohřátí) vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím zateplením přípojky.

Materiál připojovacího potrubí

Vodovodní přípojka se má navrhovat z jednoho druhu materiálu. Pro její realizaci se přednostně používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, eventuelně HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5. Polyetylén je upřednostňován do DN 50 včetně (tj. do Ø 63 mm). U větších profilů se používá i potrubí z tvárné litiny.

Napojení na vodovodní řad

Přípojky jsou na řad veřejného vodovodu napojovány pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem, který je doplněn o zemní teleskopickou soupravu pro snadné ovládání uzávěru z povrchu. U přípojek s DN větším než 50 se napojení provádí pomocí odbočky a šoupěte.

Vodoměrná šachta

Součástí vodovodní přípojky jsou i kromě samotného vedení další armatury, které se umisťují do vodoměrné šachty.

Vodoměrná šachta má mít šířku minimálně 0,9 m, výšku minimálně 1,5 m. Délkový rozměr šachty se odvíjí od velikosti vodoměrné sestavy, k níž se připočte 2*0,2 m. Materiál šachty může být různý: betonové, zděné, plastové.

Vodoměrná sestava

Součástí vodovodní přípojky je i tzv. vodoměrná sestava s následující skladbou: spojka, kulový ventil, redukce, uklidňovací kus, vodoměr, uklidňovací kus, kulový ventil s odvodněním, redukce, zpětná klapka. Před vodoměrem může být vyžadován i filtr, za zpětnou klapkou může být osazen regulační ventil. Vodoměr musí být uložen ve vodorovné poloze.

Ochranná pásma?

K ochraně vodovodních či kanalizačních přípojek zákon nestanovuje (navzdory obecnému mínění) žádná ochranná pásma. Doporučuje se však dodržet ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany.

Další podmínky provedení vodovodní přípojky může vyžadovat váš provozovatel vodovodu.