Projektová dokumentace vodovodní přípojky musí obsahovat následující přílohy:

 1. Technická zpráva obsahující
  • výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů (2007)
  • a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (2003);
  • popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)
 2. Přehledná situace se zákresem přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu v měřítku 1:500 (popř. 1:1000)
 3. Podrobná situace včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky v měřítku 1:50 (popř. 1:100);
 4. Podélný profil vodovodní přípojky;
 5. Kladečské schéma vodovodní přípojky;
 6. Výkres umístění vodoměrné sestavy;
 7. Stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)