Napouštění bazénu je z pohledu provozování vodovodu mimořádný odběr. Mimořádnost lze spatřovat především v odebraném objemu vody. Nejedná se sice o černý odběr, jelikož odebraná voda je samozřejmě zaznamenána vodoměrem a následně vyfakturována. Avšak je třeba se mít na pozoru, pokud máte smlouvu sjednánu po nabytí účinnosti novely zákona o vodovodech a kanalizacích, popř. došlo k úpravě starší smlouvy. Podle tohoto zákona je totiž stanoven povinný rozsah ujednání ve smlouvě – nově lze sjednat podmínky dodávky vody, mezi které lze zahrnout i limit na odebrané množství vody.

Technické možnosti

Zpět k technickým možnostem napouštění. V zásadě lze využít dvě možnosti. Buď můžete bazén napouštět prostřednictví vaší vodovodní přípojky, nebo lze bazén napouštět vodou z autocisterny, což je určitě rychlejší způsob. V případě zájmu o tento způsob napuštění bazénu kontaktujte svého dodavatele vody.

Napouštějte pomalu

V případě odběru vody z vodovodní sítě – tedy přes přípojku se doporučuje bazén napouštět pomalu a mimo špičku. Odběrová špička obvykle nastává ráno mezi 6-9 hod. a pak večer mezi 19-21 hod.

Napouštění bazénu představuje pro vodovodní síť nárazový odběr s velkým objemem, přičemž voda může docházet i k vysoké rychlosti proudění vody. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, což má za následek především dva jevy. Jednak dochází k uvolnění sedimentů a zakalení vody, což představuje sice dočasné avšak nepříjemné zhoršení kvality odebírané vody – a to nejen v místě napouštění bazénu, ale i v jiných částech vodovodu. Kromě toho může dojít k poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit taktéž i u jiných odběratelů. V krajním případě může dojít i k vypuštění vodojemu, což může mít nepříjemné následky pro celé spotřebiště (obec).

V žádném případě se nepokoušejte napouštět bazén načerno přes hydrant – jednalo by se totiž o nelegální odběr vody.

Napouštění bazénu je považováno za mimořádný odběr vody, a proto je nutno chovat se dle uvedených doporučení.