Pojem neoprávněný odběr vody z vodovodu je zakotven v zákoně č. 274/2001 Sb. (v platném znění). Za neoprávněné jsou považovány odběry:

  1. před vodoměrem,
  2. bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní,
  3. přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
  4. přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.

Samozřejmě za neoprávněný odběr je považován i odběr vody z hydrantu.

Odběratel, který provede "černý" odběr, je povinen nahradit vzniklé ztráty vlastníkovi vodovodu nebo jeho provozovateli (pokud je to stanoveno smlouvou). Při výpočtu těchto ztrát se vychází buď z legálního odběru naměřeného za srovnatelné období a v případě, kdy nelze využít předchozího měření, se vychází ze směrných čísel roční potřeby vody.

Pokud nelze postupovat ani stanovením podle směrných čísel roční potřeby vody provede provozovatel odborný výpočet.