Projektovou dokumentaci vodovodní či kanalizační přípojky je oprávněn zpracovat pouze projektant s příslušným odborným vzděláním. Projekt musí být autorizován osobou, která má dle platných právních předpisů oprávnění k projektové činnosti - tzv. autorizaci.

Ověřit autorizaci projektanta je možné na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Při zpracování projektu vodovodní a kanalizační přípojky musí být respektovány platné norny a legislativní předpisy. Zejména se jedná o:

  • ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky,
  • ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí,
  • ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Provozovatel vodovodní resp. kanalizační sítě může uplatňovat taktéž své požadavky na projekt a provedení přípojek.