Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Stavbu kanalizační přípojky povoluje místně příslušný stavební úřad.

Přípojka a stavební zákon

Pro kanalizační přípojky v délce do 50 metrů podle platného stavebního zákona není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Neznamená to, že kanalizační přípojku lze zřídit bez kontaktu se stavebním úřadem. Před realizací přípojky je totiž nezbytné získat tzv. územní souhlas, a to vždy bez výjimky.  

Stavební úřad vydá územní souhlas na základě oznámení o záměru zřídit přípojku. Souhlas je obvykle vydán, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Naopak územního souhlasu se nedočkáte, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Povinnost připojení na kanalizaci

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Kdo je vlastník

Vlastníkem přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (tj. od 1.1.2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není–li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Náklady na údržbu

Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Toto pravidlo se však netýká výměn a rekonstrukcí dožitých přípojek.

Typ přípojky

Kanalizační přípojky rozlišujeme:

  • jednotné - společné odvádění dešťových a splaškových vod;
  • oddílné - splaškové a dešťov vody jsou odváděny zvlášť samostatným potrubím. Oddílná kanalizační přípojka tedy může být
    • splašková
    • nebo dešťová.

Ochranné pásmo

K ochraně vodovodních přípojek nejsou zákonem stanovena žádná ochranná pásma. Obecně se doporučuje zanechat ochranné pásmo vodovodní přípojky v šíři 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo by nemělo být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy.

Ochranná pásma jsou stanovena pro vodovodní a kanalizační řady, nikoliv tedy pro přípojky.