Vodoměr osazený za vodovodní přípojkou je měřidlo podléhající jednak zákonu o vodovodech a kanalizacích, přičemž množství vody registrované vodoměrem je podkladem pro fakturaci vodného a stočného. A jako takové pak podléhá i zákonu o metrologii, kdy hovoříme o stanovených měřidlech.

Pro stanovená měřidla platí, že přesnost měření musí být garantována a pravidelně ověřována. V případech, kdy odběratel (vlastník vodovodní přípojky) má pochybnosti, že vodoměr neměří objem proteklé vody správně, má právo požadovat jeho přezkoušení mimo pravidelné intervaly.

Přezkoušení lze požadovat na straně provozovatele vodovodu (vodárenské společnosti), který je povinen toto přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti odběratele.

Přezkoušení se provádí u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, což je autorizované metrologické středisko. Seznam středisek vede Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel odběrateli písemně, a to neprodleně.

Pokud se při přezkoušení zjistí, že vodoměr nesplňuje některý z požadavků stanovených zákonem, pak lze přistoupit k reklamaci vyúčtování vodného a stočného.

V opačném případě – totiž že vodoměr měří správně, je nutné počítat s tím, že odběratel, který si ověření vyžádal, uhradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru.

Nutno ještě podotknout, že přezkoušení vodoměru je nutné požadovat ještě předtím, než dojde k jeho demontáži z důvodu pravidelného ověřování. Vodoměry totiž musejí být ze zákona pravidelně předkládány k ověření. Pokud již vodoměr byl z přípojky demontován, nelze požadovat zpětně přezkoušení.