Počínaje rokem 2014 musí smlouva o dodávce pitné vody povinně obsahovat některé nové položky. Požadavky jsou zakotveny v novelizovaném zákoně o vodovodech a kanalizacích.

Vlastník vodovodu a kanalizace (případně provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody.

Smlouvy o dodávce vody nově

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění má smlouva o dodávce pitné vody uzavřená po 1.1.2014 obsahovat alespoň:

 • předmět smlouvy,
 • smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu,
 • vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa.

Smlouva musí také obsahovat tyto údaje:

 • počet trvale připojených osob,
 • stanovení podmínek dodávky,
 • limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
 • tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),
 • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů),
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
 • způsob fakturace a způsob plateb,
 • možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

Aktualizace starých smluv

Podle ustanovení citovaného zákona musí nově uzavírané odběratelské smlouvy od 1.1.2014 odpovídat požadavkům zákona. Nová legislativní úprava se však týká i smluv uzavřených před 1.1.2014. Stávající smlouvy musejí být uvedeny do souladu se zněním novely zákona do 1. 1. 2024.