V souvislosti s uvedením v platnost novely zákona o vodovodech a kanalizacích vznikla provozovatelům vodovodních sítí nová povinnost při výměně domovních vodoměrů.

Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodovodu - obvykle vodárenská společnost. Jeho novou povinností podle §16 novelizovaného zákona je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem a současně vymezit čas výměny v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele. Zákon připouští dohodu mezi provozovatelem a odběratelem i jinak.

Přítomný odběratel při provedení výměny obdrží potvrzení obsahující zaznamenaný stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru jeho číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí být vyměněn.

Vodoměr

Metrologická zkouška

Odběratel vody má také právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením.

Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští vyhláška, kterou se stanoví požadavky na vodoměry, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace.

Dovolená chyba

Maximální dovolené chyby vodoměrů podle zmíněné vyhlášky jsou následující. Maximální dovolená chyba v dolním rozsahu od Qmin (včetně) do Qt (vyjma), je +/- 5 %. Maximální dovolená chyba v horním rozsahu od Qt (včetně) do Qmax (včetně), je +/- 2 %.