Vlastnictví vodovodních přípojek, jejich součástí je vždy vodoměr, ošetřuje § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Vlastníkem vodovodní přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 1.1.2002), vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.

Pro přípojky zřízené v období po nabytí účinnosti zmíněného zákona platí, že vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak a pak vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Vlastníkem samotného vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy se přede 1.1.2002 prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu.

Náklady na zřízení a provoz kompletní vodovodní přípojky se dělí mezi vlastníka a provozovatele vodovodu a odběratele. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu, jelikož tyto součásti jsou součástí vodovodu, nikoliv přípojky. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel vodovodu. Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. Ostatní náklady jdou k tíži odběratele vody.