Vodoměrná sestava je součást vodovodních přípojek jako soubor několika armatura tvarovek. Součástí vodoměrné sestavy je minimálně: uzávěr před vodoměrem, vodoměr, uzávěr za vodoměrem, zpětná klapka a vypouštěcí kus (obvykle ventil).

Jako uzávěr je pro tyto účely v případě domovních vodovodních přípojek obvykle používán kulový ventil, za vodoměrem pak s integrovaným vypouštěcím ventilem. Vypouštěcí ventil je vyžadován pro zajištění případného úplného vypuštění vnitřního vodovodu.

V závislosti na typu použitého vodoměru mohou být součástí sestavy tvarovky zajišťující patřičnou uklidňující délku před či za vodoměrem. Uklidňující délku je třeba volit podle pokynů výrobce vodoměru. Uklidňující délka se udává jako násobek profilu vodoměru, např. 5x DN. Uklidňující délka není u některých vodoměrů vyžadována.

Zpětná klapka (obecně ochranný kus) je vyžadována z důvodu zamezení zpětného proudění vody z vnitřního vodovodu objektu směrem do veřejného vodovodu.

Vodoměrná sestava může být prodávána pro různými komerčními názvy jako tzv. vodoměrná souprava - a to včetně držáku sestavy, na kterém jsou osazeny potřebné armatury kromě vodoměru. Vodoměr obvykle dodá přímo provozovatel vodovodu.

Provozovatel vodovodu může vyžadovat posadit do vodoměrné sestavy před vodoměr také filtr – jako ochranu vodoměru před znečištěním. Tento požadavek je uplatňován u přípojek od profilu DN 80 a větších. Pokud je použit vodoměr s přírubami, pak se osazuje za vodoměrem (a uklidňující délkou) navíc i montážní kus.

Další požadavky na vodoměrnou sestavu definuje ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.