Používáte vlastní studnu jako zdroj pitné vody a následkem povodní došlo k jejímu zatopení? V žádném případě neodebírejte po klesnutí hladiny vody, aniž by byla provedena patřičná sanace a kvalita vody nebyla ověřena laboratorním rozborem.

Voda ve studni po povodni může být totiž velmi pravděpodobně kontaminována celou řadou nebezpečných látek. Ať už se jedná o mikrobiologické či chemické znečištění. Ke kontaminaci studny může dokonce dojít i při pouhém průsaku povrchové vody do podzemní zvodně, aniž by došlo k viditelnému zalití studny povodňovou vodou.

S asanací studny začněte rozhodně až po opadnutí povodňové vlny a také po poklesu hladiny podzemní vody. V případě, že došlo k zatopení studny při povodni, je doporučován následující postup.

Bezpečnost

Sanace studny, která je dotčena povodní spočívá ve vyčištění a dezinfekci. Tuto činnost je potřeba provádět nejméně ve třech osobách, a to pro případ možné potřeby poskytnout osobě sestupující do studny první pomoc. Nikdy neprovádějte čištění studny samostatně (jediná osoba).

Odpojte všechna elektická zařízení související se studnou.

Vnější okolí

Začněte očistou bezprostředního okolí a vnější konstrukce studny od nánosů povodňového bahna a jiných naplavených nečistot. Vše důkladně opláchněte vodou, nejlépe s použitím tlakového čističe či alespoň silnějšího proudu. Proveďte kontrolu konstrukce studny i souvisejícího zařízení. Pokud došlo k poškození (např. krytu studny), zajistěte opravu.

Důkladná očista

Následně otevřete studnu a úplně vyčerpejte vodu až na dno, nejlépe za použití kalového čerpadla. Odčerpávanou vodu odvádějte daleko od studny (vaši i sousedů), nejlépe do kanalizace. V některých případech nezbyde, než si pro likvidaci studniční vody objednat cisternu.

Před sestupem do studny je vhodné ověřit, zda se uvnitř nevyskytuje jedovatý metan. Buď za použití detektoru plynů či alespoň jednoduchým pokusem se svíčkou. Spusťte do studny zapálenou svíčku. Pokud nebude uvnitř kyslík, svíčka zhasne. Pokud bude přítomen metan, dojde k jeho vzplanutí. Do studny sestupujte pouze, pokud svíčka klidně hoří. Při pozitivním testu proveďte provětrání pomocí kompresoru či vývěvy a používejte vhodné ochrannné prostředky.

Postupně provádějte důkladnou mechanickou očistu vnitřních stěn studny, čerpacího zařízení a dna studny. Použijte opět nejlépe tlakovou vodu (tlakový čistič) případně kartáč. Stávající štěrk na dně studny odstraňte a nasypte nový. Je možné starý štěrk důkladně proprat a vrátit zpět. Po očištění vše znovu opláchněte vodou, kterou je nutné ze studny vyčerpat.

Dezinfekce vnitřku studny

Vnitřní stěny i celé potrubí uvnitř studny omyjte dezinfekčním roztokem. Vhodné je použít např. Savo (nařeďte 100 ml Sava v 10 litrech vody). Po dezinfekci opět celý vnitřek studny opláchněte čistou vodou (nejlépe již pitnou).

Po této kompletní očistě nechat do studny samovolně nastoupat podzemní vodu (až do výše běžné hladiny). Pokud je voda kalná, provádějte čerpání vody a do vymizení zákalu. Při čerpání nesnižujte hladinu o více než třetinu výšky vodního sloupce.

Finální dezinfekce

Po vymizení zákalu proveďte finální dezinfekci vody ve studni. Použijte některé z dostupných činidel (např. opět Savo). Respektujte dávkování doporučené výrobcem. K určení správné dávky je potřeba znát přibližný objem vody ve studni. Dezinfekci nechte působit alespoň 8 hodin. Je vhodné rovněž vydezinfikovat vnitřek odběrného potrubí. Buďto proveďte krátký odběr dvě hodiny po nadávkování dezinfekce. Nebo vlijte dezinfekční roztok do odběrného potrubí (pokud je to možné).

Laboratorní kontrola

Následně po ukončení dezinfekce proveďte ještě jednou odčerpání vody v délce cca. 2 hodin a poté odeberte vzorek vody k provedení laboratorních rozborů. Rozbory si nechte zhotovit u některé z akreditovaných laboratoří (služby poskytují i vodárenské společnosti). Při odběru vzorků se řiďte pokyny laboratoře.

Pokud má být voda používána pro pitné účely, důrazně se doporučuje objednat si provést úplný rozbor dle požadavků vyhlášky na pitnou vodu. Rozbor je vhodné po cca. 60 dnech zopakovat, alespoň v kráceném rozsahu. Cena za úplný rozbor se pohybuje kolem 5-6 tis. Kč.

Pokud se laboratorními rozbory neprokáže zdravotní nezávadnost vody, v žádném případě ji nepoužívejte k pití, výplachu úst ani k vaření. K těmto účelům ji lze použít pouze výjimečně, a to po 5-ti minutovém převaření.

Zákryt

Nakonec studnu uzavřete zákrytovou deskou a proveďte úpravu okolí, nejlépe podle ČSN 75 5115. 

Postup byl popsán pro kopané studny. V případě studní vrtaných je vhodné oslovit odbornou firmu.

Nedošlo k zatopení

Pokud nedošlo k zatopení studny, není nutné provádět očistu a dezinfekci studny. Avšak důrazně se doporučuje provést kontrolní laboratorní rozbory vody a vodu používat až po té, co bude potvrzena její nezávadnost. Také je vhodné rozbory zopakovat přibližně po 60 dnech po povodni. Podzemní voda může totiž, a to i se značným zpožděním, transportovat nežádoucí znečištění až do vaší studny.