Pokud máte vlastní neboli domovní studnu, nemusí to nutně znamenat, a také v drtivé většině to neznamená, že musíte platit poplatek za odběr podzemní vody z vaší studny. Poplatek není automaticky spojen ani s povolením k odběru podzemní vody.

Koho se týká poplatek za čerpání vody ze studny

Podle zákona o vodách podléhá poplatku teprve odběr podzemní vody, který svým objemem převyšuje přibližně spotřebu obce se 150 obyvateli. Poplatek za odběr (čerpání) podzemní vody ze studny (i vlastní) se platí až při odběru větším než 6 000 m3 v kalendářním roce, anebo 500 m3 v kalendářním měsíci. Tento objem je natolik velký, že jednotlivých domovních studní se v drtivé většině případů nedotýká.

Jaká je sazba poplatku

Výše poplatku je stanovena přílohou zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a to pro případy zásobování pitnou vodou na 2,00 Kč/m3, pro jiné účely pak na 3,00 Kč/m3.

Předpokládaný roční poplatek je stanoven vynásobením příslušné sazby poplatku povoleným objemem odebrané podzemní vody za kalendářní rok, přičemž jsou odváděny měsíční či roční čtvrtletní zálohy.

Poplatkové hlášení

Odběratel, který je na základě povolení k odběru podzemní vody oprávněn vodu odebírat (čerpat), má povinnost každoročně nejpozději do 15. února předložit poplatkové přiznání za předchozí kalendářní rok, ve kterém skutečný objem odebrané podzemní vody. Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Na základě odvedených záloh je odběratel povinen uhradit nedoplatek, nebo naopak obdrží přeplatek.

Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody osvobozeno od poplatku, to znamená, pokud v odběru k povolení odběru podzemní vody jsou uvedeny objemy menší, než bylo výše uvedeno.

Mám povinnost měřit objem odebrané vody?

Podle zákona o vodách je povinen měřit množství odebrané podzemní vody a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí ten, kdo má povolení k odběru podzemní vody v množství alespoň 6 000 m3 v kalendářním roce, nebo 500 m3 v kalendářním měsíci. Jak bylo řečeno výše, tyto limity jsou vysokou nad potřebou jednotlivých odběratelů z jejich vlastních studní. Jednotlivých domovních studní se tedy povinnost měřit objem odebrané vody čerpáním ze studny netýká.