Studna musí být umístěna v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a na takovém místě, aby nedocházelo k ovlivňování vydatnosti sousedních, již zbudovaných studní.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území předepisuje, v jaké minimální vzdálenosti je možno budovat studny od různých zdrojů znečištění tak, aby platilo výše uvedené.

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:

  1. žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
  2. nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
  3. chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
  4. veřejné pozemní komunikace 12 m,
  5. individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:

  1. žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
  2. nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
  3. chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
  4. veřejné pozemní komunikace 30 m,
  5. individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

Vzdálenost od žumpy

Nejmenší vzdálenost studny od žumpy je tedy 12 m v případě málopropustné zeminy (např. jíly a jílovce, hlíny, hlinité písky) v daném místě. Pokud se v okolí studny nachází zemina propustná (např. štěrky, písky, pískovce), pak je nutné uvažovat se vzdáleností 30 m.

Uvedené vzdálenosti jsou podle zmíněné vyhlášky závazné pro studny individuálního zásobování a je možné udělit výjimku.