Kvalita pitné vody

Celková kvalita vody v České republice se za posledních dvacet let významně zlepšila ve všech sledovaných ukazatelích. Většina hodnocených úseků vodních toků je tak klasifikována jako neznečištěná či mírně znečištěná voda. Výrazně ubylo vodních toků hodnocených jako silně znečištěných nebo velmi silně znečištěných.

„Kvalita vody v České republice dlouhodobě dosahuje vysoké úrovně. Stále je ale třeba zlepšovat efektivní využívání vody v průmyslu, energetice a dalších odvětvích,“ říká náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč.

Ministerstvo životního prostředí přispívá ke zlepšování jakosti vod především v oblasti legislativy. V minulém roce bylo novelizováno nařízení vlády, které obsahuje požadavky na jakost povrchové vody. Nařízení jasně stanovuje, za jakých podmínek je možné povolovat vypouštění odpadních vod, a uvádí požadavky i na jejich jakost.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství se řeší plošné a difúzní zdroje znečištění, které mají původ především v zemědělské činnosti. V této souvislosti bylo v průběhu minulého roku zpracováno nařízení vlády ke zranitelným oblastem, které bude účinné od 1. srpna 2012. Také se připravuje vyhláška upravující vnos závadných látek do povrchových vod za účelem chovu ryb.

Podařilo se také regulovat nadměrné množství sloučenin dusíku a fosforu, které přispívají k eutrofizaci vod. V 90. letech významně kleslo jejich vypouštění především z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, a to díky technologii čištění odpadních vod především u nových čistíren odpadních vod, které cíleně uplatňují biologické odstraňování dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu.

Lepší jakost vod má tak pozitivní vliv na biodiverzitu vodních a na vodu vázaných druhů živočichů a rostlin i přilehlých ekosystémů, jako jsou např. říční nivy, a také na potřebnou míru úpravy pitné vody. Nadměrné množství sloučenin dusíku a fosforu a následná eutrofizace vod především v nádržích totiž při nedokonalé úpravě pitné vody představuje přímé zdravotní riziko. Vody jsou proto pravidelně kontrolovány krajskými hygienickými stanicemi.

Do budoucna zbývá vyřešit především odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích, kde je, při srovnání na obyvatele žijícího ve větším městě, připojení na kanalizaci s čistírnou odpadních vod vlivem roztroušenosti zástavby časově i finančně náročnější.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


oranžová splash legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz