Pitná voda

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“ Takto je pitná voda definována v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Nezávadnost pitné vody je dána hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů. Hygienické požadavky (limity) na pitnou vodu jsou v ČR od roku 2000 stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004. Zvlášť jsou dány požadavky na radiologickou kvalitu pitné vody a její kontrolu atomovým zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.

Požadavky na jakost pitné vody a její kontrolu v zákoně o ochraně veřejného zdraví vycházejí v zásadě z evropské Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. České legislativní předpisy obsahují navíc určité specifické národní požadavky, např. má o 15 ukazatelů více (např. beryllium, microcystin-LR, hořčík a vápník, chloritany, mikroskopický obraz atd.) nebo má pro některé ukazatele stanoveny přísnější limity (např. pro měď, TOC, CHSKMn, chloro-form, chloridy atd.). 


Strawberry ve vodě legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz