Voda v České republice je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů, který má klíčový význam pro život a fungování celé společnosti. Její ochrana a správa jsou proto důležitými otázkami, kterými se zabývají jak státní orgány, tak i samosprávy a soukromé subjekty.

Podle české ústavy je voda považována za veřejný statek, což znamená, že je majetkem státu a jejím hlavním cílem by mělo být sloužit prospěchu všech občanů. Tento princip je zakotven ve veřejném právu a odráží se i v právním řádu, který upravuje ochranu a užívání vodních zdrojů.

Vodovody a kanalizace, které jsou nezbytné pro dodávky pitné vody do domácností a průmyslových podniků, stejně jako pro odvádění odpadních vod do čistíren odpadních vod, jsou provozovány a spravovány obcemi a městy. Tyto samosprávné celky mají právo zřizovat takové infrastrukturní sítě na svém území a jsou povinny zajistit jejich bezproblémový chod a kvalitu služeb.

Vodárenské společnosti, které se zabývají vlastním zásobováním vodou a čištěním odpadních vod, tedy provozováním vodovodů a kanalizací, jsou často vlastněny městy a obcemi. Avšak existují i případy, kdy jsou takové společnosti ve vlastnictví soukromých subjektů. Bez ohledu na formu vlastnictví je jejich činnost podřízena přísné regulaci ze strany státu, který dohlíží na dodržování zákonných norem a ochranu veřejného zájmu.

Kromě veřejných vodních zdrojů existují také soukromé studny a prameny, které mohou být ve vlastnictví jednotlivců nebo firem. I tyto zdroje jsou předmětem zájmu státu, který prostřednictvím svých orgánů kontroluje dodržování požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelnost hospodaření s těmito cennými zdroji.

Z uvedených skutečností vyplývá, že voda v České republice má charakter veřejného statku, jehož hlavním účelem je sloužit prospěchu celé společnosti. Správa a ochrana vodních zdrojů je komplexním procesem, který zahrnuje řadu aktérů, jako jsou státní orgány, samosprávy a soukromé subjekty. Všichni tito aktéři musí spolupracovat a dbát na dodržování právních předpisů, aby bylo možné zajistit udržitelné využívání tohoto klíčového přírodního zdroje pro současné i budoucí generace občanů České republiky.