Mezi základní povinnosti dodavatele pitné vody, tj. provozovatele veřejného vodovodu, patří pravidelně ověřovat kvalitu dodávané pitné vody přímo v místě spotřeby – takzvaně na kohoutku u odběratele.

Tato povinnost je zakotvena v zákoně o ochraně veřejného zdraví a ve vyhlášce, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V těchto předpisech je stanoveno jak často a v jakém rozsahu má být ověřování kvality pitné vody dodávané prostřednictví veřejných vodovodů prováděno. Pro přesnost dodejme, že správně (v souladu s legislativou) má být používán pojem „kontrola jakosti pitné vody“.

V návaznosti na evropskou směrnici je pak stanoven i výběr míst odběru vzorků vody, přičemž více než polovina míst odběru nemá být trvalých. Nejméně polovina míst pro odběr vzorků vody má být proměnlivých, tedy jiných než tomu bylo v minulém roce. Výběr má být proveden náhodně, což má zaručit, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. Odběr vzorků vody je prováděn přímo v zásobovaných objektech.

Rozsah kontroly je stanoven zmíněnou vyhláškou. Vyhláška rozeznává krácený rozbor, řekněme základní, který zahrnuje 23 jakostních ukazatelů. Vyšším stupněm kontroly je pak úplný rozbor, který zahrnuje všech 62 ukazatelů pojednaných ve vyhlášce. Roční četnost kontrol je stanovena pro zásobovanou oblast podle objemu dodávané vody a počtu zásobovaných obyvatel.

Provozovatel vodovodu je povinen nechat provádět rozbory jakosti vody pouze v akreditovaných laboratořích. Akreditovanou laboratoří však často disponují i větší provozovatelé vodovodů. Výsledky rozborů vody, předepsaných v rámci výše uvedených předpisů, musí provozovatel předávat místně příslušné krajské hygienické stanici.

Kromě rozborů vody prováděných přímo provozovateli vodovodů, provádějí další kontrolní rozbory přímo krajské hygienické stanice jako součást kontrol plnění povinností dodavatele pitné vody. Víceméně platí, že voda dodávaná veřejnými vodovody je každoročně zkontrolována, a to v obou stupních – provozovatelem i hygienickou stanicí.