Pitná voda dodávaná odběratelům prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu musí v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích vyhovovat požadavkům na zdravotní nezávadnost pitné vody.

Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost pitné vody jsou definovány zákonem o ochraně veřejného zdraví a související prováděcí vyhláškou, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Povinnost zajistit, aby dodávaná  pitná  voda  měla  odpovídající jakost, nese provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

Vodárna ručí za kvalitu po přípojku

Jakost pitné vody je klíčová v okamžiku odběru, přičemž za místo odběru se považuje výstup z veřejného vodovodu – tj. odbočení do vodovodní přípojky. Povinnost dodávky vody je totiž splněna podle výše uvedeného zákona vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

Potud tedy nese odpovědnost za jakost dodávané pitné vody provozovatel veřejného vodovodu. Ten je v rozsahu svých povinností fakticky schopen zajistit požadovanou jakost vody pouze ve vodovodu před odbočením do vodovodní přípojky.

Pokud není dodržena požadovaná jakost dodávané pitné vody je povinen provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu, zjistit příčinu nevyhovujících vlastností pitné vody a přijmout účinná nápravná opatření.

Nežádoucí vlastnosti může způsobit i přípojka

V případě, že bylo revizí veřejného vodovodu zjištěno, že nevyhovující jakost je způsobena vodovodní přípojkou, vnitřním vodovodem a/nebo jeho údržbou, je povinen vlastník vodovodu, popř. provozovatel vodovodu, o tomto stavu informovat odběratele. Za kvalitu vody, resp. její zhoršení, je pak zodpovědný vlastník přípojky či vnitřního vodovodu.