Provozovatel vodovou má ze zákona právo přerušit dodávku vody odběratelům v několika vymezených případech. Avšak pouze v případech ovlivněných vyšší mocí, nemusí tuto skutečnosti odběratelům oznamovat předem.

V ostatních případech jmenovaných v zákoně o vodovodech a kanalizacích musí být uzavření přívodu vody oznámeno předem. Pokud má dojít k přerušení či omezení dodávky vody z důvodu plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, je provozovatel povinen tuto skutečnost odběratelům oznámit alespoň 15 dnů předem. Současně musí být sdělena doba trvání prováděných prací.

Důvody na straně odběratele

U dalších zákonných důvodů přerušení dodávky vody je zákonem stanoveno, že přerušení dodávky vody musí být oznámeno alespoň 3 dny předem. Jedná se o následující důvody:

  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  • neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu za podmínek uvedených ve smlouvě o dodávce vody,
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky,
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo na vnitřním vodovodu zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
  • v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů.

Jelikož se jedná o důvody způsobené chováním odběratele, platí, že náklady spojené s přerušením dodávky v těchto případech hradí odběratel.

Náhradní zásobování vodou

Náhradní zásobování vodou je provozovatel povinen zajistit pouze při přerušení dodávky vody z důvodu živelní pohromy, havárie či v případech, kdy může jít ohrožení zdraví odběratelů. Rovněž náhradní zásobování musí být řešeno, pokud jsou plánovány opravy a revize vodovodu. Provozovatel je povinen odstranit příčinu přerušení dodávky bezodkladně, stejně tak obnovit dodávku vody.