Náležitosti smlouvy o dodávce vody jsou pevně dávny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Dodavatel vody - tj. vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli písemně pověřen má podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů povinnost uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod.

Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

  1. určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,
  2. limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
  3. způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),
  4. jakost dodávané vody,
  5. způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,
  6. způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
  7. v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
  8. dobu plnění.

S platností od 31.12.2003 podle zmíněného zákona musí mít odběratel  uzavřenu písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, v opačném případě se jedná o neoprávněný odběr vody, neoprávněné odvádění odpadních vod do kanalizace, s možností ze strany provozovatele přerušit nebo omezit dodávky vody nebo odvádění odpadních vod.

Nárok na uzavření smlouvy o dodávce vody vzniká odběrateli pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu  s  právními  předpisy.

Odběratel je před uzavřením smlouvy povinen provozovateli vodovodu prokázat svoji totožnost a na vyžádání také prokázat vlastnická práva k nemovitosti připojené na vodovod, kanalizaci, případně i vlastnictví k přípojce.