Aby bylo možné si naplno užívat relaxace v domácím bazénu, je zcela nezbytné zajistit zdravotní nezávadnost bazénové vody, které nelze docílit bez použití alespoň elementárních postupů úpravy vody. Minimálně je nutné použít dezinfekční prostředek. Současně ale platí, že dezinfekce nemůže být jediný proces vedoucí dlouhodobě k zajištění vyhovující kvality bazénové vody. Dezinfekce je tedy jedním z procesů, které jsou používány k úpravě bazénové vody tak, aby její kvalita byla vyhovující a především byla voda zdravotně nezávadná.

Zdravotně nezávadná bazénová voda

Úprava bazénové vody je tedy vždy spjata s dávkováním dezinfekčních činidel v různých podobách. Účelem dezinfekce je hygienické zabezpečení bazénové vody, čímž máme na mysli ochranu proti nežádoucímu pomnožení mikroorganismů, zejména choroboplodných. Dezinfekce vody doslova představuje usmrcení nežádoucích mikroorganismů. V bazénové vodě by měla být udržována taková koncentrace dezinfekčního činidla, aby při vnosu patřičných mikroorganismů během provozování bazénu došlo k jejich eliminaci. Současně je nutno dbát na to, aby množství dezinfekčního prostředku v bazénu nemělo nežádoucí vliv na zdraví jeho uživatelů. Při dávkování dezinfekčního činidla mohou probíhat současně i další chemické reakce s vodou a látkami přítomnými vodě, zejména oxidační procesy.

Dezinfekce musí být účinná

Účinnost dezinfekce, resp. míra hygienického zabezpečení, záleží na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnostech upravované bazénové vody, stejně tak na druhu použité dezinfekce a dalších parametrech. Obecně platí, že čím je vyšší koncentrace dezinfekčního činidla, tím je pak kratší doba potřebná k inaktivaci organismů. Na účinnost má rovněž vliv teplota bazénové vody. Platí, že čím je vyšší teplota vody, tím mají dezinfekční prostředky větší účinnost.

Chlór a jiná činidla

Na dezinfekční prostředky používané pro úpravu bazénové vody jsou kladeny následující nároky:

 • účinek na mikroorganismy v krátkém časovém intervalu;
 • vytvoření zbytkové koncentrace činidla jako prevence před dalším znečištěním;
 • nesmí vznikat škodlivé reakční produkty;
 • relativní bezpečnost při aplikaci;
 • přiměřená cena.

K dezinfekci bazénové vody lze použít celou řadu dezinfekčních činidel:

 • chlorová činidla (plynný chlór, chlornan sodný, oxid chloričitý, aj.);
 • ozón;
 • UV záření;
 • jód, brom;
 • směsné oxidanty;
 • GUAa.

Účinnost jednotlivých činidel, stejně tak jako způsob použití, výhody a nevýhody jsou různé a je nezbytné se řídit pokyny výrobce dezinfekčního činidla či dodavatele technologie.